Debatt. .

2014-04-22 09:36

Frihet från våld en fråga om jämställdhet

Vart tionde barn i Sverige tvingas se och höra sin mamma bli slagen och hotad av sin partner, skriver Carita Fornander, aktiv i Eksjö kvinnojour Linneorna.

Den 12 och 13 april samlades Sveriges Kvinno- och tjejjourers riksförbund i Jönköping för att hålla årsmöte. Förbundets vision är ”Ett jämställt samhälle fritt från våld ”. Hur ser det då ut i dag?

En av tre kvinnor världen över utsätts för fysiskt och sexuellt våld eller annan typ av våld under sin livstid. Enligt Världshälsoorganisationen är mäns våld mot kvinnor en av de främsta anledningarna till kvinnors ohälsa i världen. Våldet får konsekvenser för hela samhället och de sociala och ekonomiska kostnaderna av våldet är gigantiska.
På Jönköpings läns museum pågår en utställning fram till 18 maj, Cause of Death: Women, som visar på hur våldet drabbar kvinnor för att de är kvinnor. Över hela världen är flickor och kvinnor som grupp underordnade pojkar och män politiskt, ekonomiskt och socialt flera faktorer som etnicitet, sexualitet, trosuppfattning, ekonomisk ställning och kön samspelar när en person blir drabbad av våld.

Sverige har haft och har en stark kvinnorörelse som har drivit fram lagar och formella rättigheter för kvinnor och fortsätter att driva jämställdhetsfrågor i Sverige och globalt. Statistiken på anmälda brott i Sverige talar sitt tydliga språk. Kvinnor utsätts främst för våld av män. Inomhus, hemma eller på en fest. Platser som borde vara trygga. Det sker oftast av en partner, en vän, familjemedlem eller bekant. Män utsätts främst för våld av män, på offentliga platser och av en obekant gärningsman. Det visar på vikten av att arbeta förebyggande med normer kring maskulinitet, femininitet och sexualitet.

Vart tionde barn i Sverige tvingas se och höra sin mamma bli slagen och hotad av sin partner. Barnen är inte enbart vittne till våldet – de upplever våldet själva. Hemmet som är den plats som ska erbjuda trygghet, blir till ett område där vad som helst kan hända. Många barn går omkring med en ständig oro för att mamma ska vara sönderslagen eller till och med död när de kommer hem från skolan. För att stoppa våldet måste vi arbeta för kvinnors makt och inflytande på alla plan; ekonomiskt, politiskt, över den egna kroppen och sexualiteten. När kvinnors villkor på arbetsmarknaden försämras med ofrivillig deltid, ojämnställda löner, svårare att få a-kasseersättning och sjukersättning, bostadsbrist med mer leder det till att de tvingas stanna kvar i dåliga relationer och det blir svårare för dem att kunna välja bort våldet i sin vardag.

Gör vi en internationell utblick så är ofta våldet kopplat till att inte kunna försörja sig själv och därmed inte kunna välja hur man vill forma sitt eget liv. För att ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, vilket är utgångspunkten för de nationella jämställdhetsmålen, så måste vi våga se de samhällstrukturer som leder till våld och ojämställdhet, hur det påverkar våra dagliga liv. Problemet är att få tycker det är så fel trots att flertalet i dag sluter upp bakom idéer som jämställdhet, det vill säga att kvinnor och män skall ha samma rättigheter och skyldigheter. De människor, organisationer och politiker som avviker från denna uppfattning riskerar att mista sin legitimitet.

Att kraftfullt verka för en förändring av de samhällstrukturer som befäster mäns överordning och kvinnors underordning är ett stort politiskt ansvar och kräver en stark vilja för att möjliggöra ett jämställt samhälle där kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

Carita Fornander
Aktiv i Eksjö kvinnojour Linneorna
och Eksjö Tjejjour Jorun